Otsi
Vali keel: EnglishEesti
_ _ 30 PÄEVA TASUTA KUULUTUS
Ost - Müük - Rent on lihtne koos meiega!
Sinu Konto
Kasutajanimi
Parool
Parool kadunud? Saada uus
Pole kontot? Registreeri
Parim Tehing Sinule
Küsitlus
Kinnisvara Hind Eestis on
       
Kommentaarid
Kommentaarid hetkel puuduvad

Kasutustingimused

1. Haldaja / Omanik

1.1. www.Sinule.eu portaali Haldajaks on Balthazar Invest OÜ (registrikood: 11056044, asukoht: Harjumaa, Saku Vald, Saku.

1.2. Haldaja tegeleb Veebisaidi administreerimise, hooldamise ja uuendamisega.

1.3. Portaali ja Teenustega seonduvad küsimused, ettepanekud, kaebused, taotlused ning Kasutustingimuste võimalike rikkumise kohta tuleb esitada portaali Haldajale kirjalikus vormis e-posti aadressil kinnisvara@sinule.eu mis loetakse kätte saaduks, kui saatja saab vastuse kirja kättesaamise kohta.

 

2. Kasutamise põhitingimused

2.1. Portaali on mõeldud Teenuste pakkumiseks Kasutajale.

2.2. Kasutustingimused ja selle lisad, on koostatud Eesti Keeles.

2.3. Kasutaja on kohustatud enne registreerumist Kasutustingimustega tutvuma.

2.4. Sõltuvalt Kasutajatasemest toimub Portaali kasutamine järgnevalt:

2.4.1 kui Kasutaja asub Teenuseid kasutama (Tavakasutaja)

2.4.2 kui Kasutaja on Portaali kaudu registreerunud ja saab ligipääsu personaalsele Portaali kasutajakontole (Registreerunud Kasutaja)

2.5. Kasutaja on kohustatud tasuma Portaali teenuste kasutamise eest vastavalt kehtestatud Hinnakirjale.

 

3. Kasutajatasemed

3.1. Portaalil on määratud järgmised Kasutajatasemed

3.1.1.Tavakasutaja – saab kasutada Teenuseid piiratud ulatuses, milleks ei ole vajalik luua personaalset  kasutajakontot. Tavakasutajale ei laiene Registreerunud Kasutaja õigused ja kohustused.

3.1.2. Registreerunud Kasutaja / Ärikasutaja – saab kasutada Portaali ja Teenuseid personaalse Veebisaidi kasutajakonto abil ning pakkuda oma kaupu teistele Kasutajatele. Lisaks laienevad Registreerunud Kasutajale ka Tavakasutaja õigused ja kohustused

3.2. Tavakasutajal on õigus

3.2.1.Tutvuda Portaali Sisuga

3.2.2.Teostada piiratud otsinguid Andmebaasides ja kasutada muid Tavakasutajale kättesaadavaid Teenuseid

3.2.3. Esitada Portaali haldusliidese kaudu avaldus registreerumiseks ja luua personaalne kasutajakonto (Registreerunud Kasutaja)

3.3. Registreerunud Kasutajal on õigus

3.3.1. kasutada Portaali sisenemiseks turvalist sisselogimist

3.3.2. salvestada personaalsel Portaali kasutajakontol andmeid huvipakkuvate kuulutuste kohta

3.3.3. küsida lisainfot huvipakkuvate kuulutuste kohta

3.3.4. salvestada mitmeid otsinguparameetreid

3.3.5. kasutada kõiki muid Registreerunud Kasutajale kättesaadavaid Teenuseid

3.3.6. tutvuda Haldaja poolt Portaali Kasutaja kohta salvestatud Isikuandmetega ning neid muuta

 

4. Registreerimine

4.1. Registreerimisel peab Kasutaja esitama Haldaja poolt nõutud kohustuslikud andmed ja aktsepteerima Privaatsustingimusi mille aktsepteerimiseks klõpsab Kasutaja selleks ettenähtud väljale mis on loonud vastava võimaluse registreerumise kasutajaliideses.

4.2. Haldaja küsib registreerimisel Kasutajalt kohustuslike Isikuandmetena Kasutaja ees- ja perekonnanime või Firma nime ja registrikoodi, e-posti aadressi. Lisaks on Kasutajal võimalus täita ka muud Haldaja poolt loodud Kasutajakonto väljad.

4.3. Registreerumisel saab Kasutaja enda käsutusse lisaks muudele õigustele personaalse Portaali kasutajakonto.

4.4. Kasutaja registreering Portaali kehtib tähtajatult.

 

5. Sisu / Kuulutuse avaldamine

5.1. Kuulutusele lisatav Sisu ei tohi olla vastuolus õigusaktidega.

5.2. Haldajal on õigus kontrollida Kasutajate poolt Kuulutusele lisatud Sisu.

5.3. Kui Kasutaja lisab kuulutusele Sisu, peab see olema täpne, õige ja asjakohane ning vastama Kasutustingimustele, Lisatingimustele ja Portaalis kehtivatele headele tavadele.

5.4. Kasutaja ei tohi kasutada kuulutuse sisu reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks teistele Kasutajatele ilma Haldaja eelneva kirjaliku loata.

5.5. Kasutaja poolt Portaali lisatav teave ja elektronposti saadetised Haldajale või teistele Kasutajatele ei tohi sisaldada viiruseid ega muid arvutiprogramme ja faile, mis kahjustavad või mõnel muul viisil häirivad Portaali tavapärast tööd.

5.6. Kui Kasutaja avaldab Portaalis kommentaari, ei tohi selle eesmärgiks olla teise isiku au ja hea nime teotamine, tema alandamine, mõnitamine või solvamine.

5.7. Kasutaja on kohustatud hoidma salajas talle Portaali kasutamisel teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni.

5.8. Haldaja ei ole kohustatud jälgima teavet ega otsima ebaseaduslikku tegevust näitavaid fakte või asjaolusid. Samas on Haldajal kohustus anda pädevatele asutustele nende taotluse põhjal teavet, mis võimaldab tuvastada neid Teenuste Kasutajaid.

 

6. Tehingud

6.1. Haldaja ei osale ise (müüja, agendi, maakleri, vahendaja, esindajana) reaalsetes tehingutes, mis tehakse Portaalis Kasutajate vahel.

6.2. Kasutajad sõlmivad müügitehinguid ilma Haldaja sekkumiseta ning vastutavad ise nende vahel sõlmitud lepingute ja müügitingimuste täitmise eest.

 

7. Autoriõigused

7.1. Haldajale kuuluvad kõik autoriõigused ja autoriõigusega kaasnevad õigused Portaalile ja autoriõigused selle koosseisus olevatele uudistele, sõnumitele, tekstidele.

7.2. Kasutaja loovutab Haldajale tasuta kõik varalised õigused autoriõiguse seaduse tähenduses Teosele, kaasa arvatud õigused Teose reprodutseerimisele, levitamisele, tõlkimisele, töötlemisele, kogumike ja andmebaaside koostamisele, avalikule esitamisele, üldsusele kättesaadavaks tegemisele jms, mistahes vormis ja viisil, ilma geograafiliste piiranguteta ning kogu autoriõiguse kehtivuse tähtajaks ilma piiranguteta kolmandate isikute suhtes. Varalised õigused loetakse loovutatuks Haldajale koheselt Teose üleslaadimisega Portaali.

7.3. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Portaali ja selle koostisosi mistahes viisil kopeerida, levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse jms viisil kasutada.

7.4. Kasutaja või muu isiku poolt Portaali või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma Haldaja nõusolekuta kasutamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

7.5. Kasutaja kinnitab Portaali kasutama asumisega, et ta on teadlik Haldaja autoriõigustest ja autoriõigusega kaasnevatest õigustest ning ta ei riku Haldaja õigusi ega luba teistel temaga seotud isikutel Haldaja vastavaid õigusi rikkuda.

 

8. Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus

8.1. Haldaja uuendab-täiendab pidevalt Veebisaidi toimimise aluseks olevat tarkvara, et pakkuda Kasutajatele parimat teenust.

8.2. Kasutustingimuste aktsepteerimisega Kasutaja nõustub ja kinnitab, et:

8.2.1. Portaali Teenuste vorm ja iseloom võivad aegajalt muutuda ilma ette teatamata;

8.2.2. Haldaja võib katkestada (püsivalt või ajutiselt) Kasutajale Teenuste või nende mistahes osa osutamise omal äranägemisel hooldustööde teostamiseks teatades sellest ette vähemalt kaks (2) päeva;

8.2.3. Haldaja tagab Teenuse kättesaadavuse aja kuus vähemalt 95% ulatuses. Seejuures mittetoimivuse aja sisse ei arvestata hooldustöid, millest on Kasutajat varakult ette teavitatud.

 

9. Haldaja õiguskaitsevahendid

9.1. Kui Kasutaja rikub Kasutustingimusi, Lisatingimusi või kehtivaid häid tavasid, on Haldajal õigus piirata Kasutaja Portaali kasutusõiguseid või sulgeda Kasutaja personaalne kasutajakonto.

9.2. Kui Haldajale esitatakse vastav kaebus või selgub, et Kasutaja poolt Haldajale edastatud Sisu on vastuolus Kasutustingimustega, siis on Haldajal õigus vastav Sisu Portaalist eemaldada.

9.3. Haldajal on õigus tõkestada juurdepääs  isikule, kes kasutab Portaali ilma Haldaja nõusolekuta muul viisil või eesmärgil kui on ette nähtud Kasutustingimustes (näiteks reklaami jm kommertsteadaannete edastamiseks ilma Haldaja vastava loata).

 

10. Haldaja vastutus

10.1. Haldaja ei kontrolli Kasutajate poolt lisatud Sisu õigsust ega vastuta selle õigsuse eest.

10.2. Kui Haldaja saab teada Portaali vahendusel toime pandud või kestvast õigusrikkumisest, kõrvaldab ta asjakohase Sisu või tõkestab sellele juurdepääsu. Haldaja ei vastuta Portaali vahendusel toime pandud või kestva rikkumise eest, mille suhtes ta on võtnud aktiivselt meetmeid õigusrikkumise lõpetamiseks.

10.3. Haldaja ei vastuta kahju eest, mis tekkis Kasutajale või kolmandatele isikutele seoses sellega, et Haldaja eemaldas Portaalist teabe või tõkestas sellele juurdepääsu Haldajale esitatud kaebuse või Haldajal tekkinud kahtluse alusel või otseselt seetõttu, et Teave on vastuolus Kasutustingimustega

10.4. Kui Kasutaja on kasutanud Kuulutuses teise isiku autoriõigusega kaitstud infot või sellest tuletatud teavet, siis ei vastuta Haldaja sellise kasutamisega Kasutajale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kõik nimetatud vaidlused lahendab ja vastavad kulud kannab Kasutaja.

10.5. Haldaja ei vastuta müüdavate toodete kvaliteedi, asukoha, päritolu ega seaduslikkuse eest (näiteks Portaalis kuulutusel olev ese on varastatud jne).

10.6. Haldaja ei vastuta Teenuste või nende mistahes osa osutamise ajutise katkestamise eest, kui see toimub Kasutajale etteteatatud hooldustööde raames

10.7. Haldaja ei vastuta Teenuse mittetoimivuse eest, mis on tekkinud Haldajast mitteolenevatel põhjustel (näiteks internetiühenduse katkemisel jne).

 

11. Lisainfo

11.1. Portaali kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Haldaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi seaduseid ja õigusakte.

11.2. Kui mõni käesolevate Kasutustingimuste punkt osutub kehtetuks seadustega vastuolu tõttu, siis ei mõjuta see ülejäänud punktide kehtivust.

11.3. Kui Kasutaja ja Haldaja vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

11.4. Kasutajal on igal ajal õigus kasutajakonto sulgeda.

11.5. Haldajal on õigus vastavalt Teenuste ja Portaali arengule ühepoolselt muuta Kasutustingimusi ning Hinnakirja ning muutumisest eraldi ei teavitata.

 

Lisatingimused

Kuulutuse pildi muutmine ja töötlemine tähelepanu äratamise eesmärgil on keelatud.

Ühe kuulutusega on mitme erineva objekti kuulutamine keelatud. Kuulutus peab olema ühe konkreetse objekti põhine, see ei tohi sisaldada ainult üldist informatsiooni.

Tasuta teenuste piirangute vältimiseks ei tohi luua mitut kasutajakontot.

Kuulutusi on keelatud kasutada otsese reklaami tegemiseks.

Väljadele tuleb lisada vaid sinnakuuluvat infot.

Kuulutused peavad vastama rubriigile.

Edukas Valik Sinule
Kindel valik Sinule
Kindlasti Just Sinule
Meie Portaalid
Jaga Lehekülge
Facebook.com
Märksõnaga otsing
Uudistekiri
Sinu Nimi
Sinu E-mail

    
Sinu E-mail